elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 17.04.2024

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sobieski.edu.pl 

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Konieczny, adres e-mail: sekretariat@sobieski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 841 42 66 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. - Do budynku LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego od ulicy Czerniakowskiej prowadzą dwa wejścia ze schodami - wejście główne oraz wejście uczniowskie wyposażone w podnośnik dla niepełnosprawnych. O chęci skorzystania z podnośnika należy telefonicznie poinformować administrację szkoły pod numerem 22 841 42 66 w. 22 lub mailowo: sekretariat.lo75@eduwarszawa.pl 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. W budynku szkoły zainstalowana jest winda łącząca wejście uczniowskie od ulicy Czerniakowskiej z parterem szkoły oraz częścią piwnicy. Na parterze znajduje się portiernia, administracja, kadry oraz sekretariat uczniowski. Korytarze oraz inne przejścia mają odpowiednią szerokość i zapewniają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym. W piwnicy znajdują się szafki uczniowskie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz siłownia szkolna. W piwnicy znajdują się węższe przejścia, które mogą sprawić niedogodność osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Pozostałe korytarze również mają odpowiednią szerokość i zapewniają możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym. Dostanie się na wyższe piętra możliwe jest za pośrednictwem schodołazu. 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. - W budynku szkoły nie ma zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych. Zainstalowana jest pętla indukcyjna.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. - Najbliższy ogólnodostępny parking usytuowany jest przy ulicy Zaruskiego. Nie ma na nim wydzielonych miejsc postojowych. 
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. -  Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. - W budynku LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego jest możliwość skorzystania z tłumacza on-line języka migowego. 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Anna Rakowska
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021
Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024
Liczba wyświetleń: 797
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.02.2024
09:51:49
edycja
Anna Rakowska
Deklaracja dostępności
26.09.2022
10:04:55
edycja
Anna Rakowska
Deklaracja dostępności
08.02.2022
09:20:23
edycja
Anna Rakowska
Deklaracja dostępności
02.04.2021
10:36:50
edycja
Anna Rakowska
Deklaracja dostępności
25.03.2021
16:44:19
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
25.03.2021
16:42:17
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności